Ändamål

Stiftelsen Växjö Charity är en svensk juridisk person som står under tillsyn av myndighet enligt svensk lag.

Stiftelsen har till ändamål att samla in och skänka så mycket som möjligt, minst 90 % av sitt årliga överskott, till ideella förmånstagare med lokal förankring. Stiftelsens förmånstagare väljs i samråd av styrelsen.

Ändamål 

Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet med insamlade medel från olika välgörenhetsevenemang och/eller genom gåvor, insamlingar, bidrag eller på annat sätt. Dessa medel jämte avkastningen på dem skall, sedan uppkommande administrationskostnader täckts, användas för Stiftelsens ändamål.

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande samt minst sex och högst tio ledamöter. Ordförande väljs på ett år och det konstituerande styrelsemötet utser sedan rollerna i styrelsen, övriga ledamöter väljs på två år vid ordinarie årsmöte. Vid första årsmötet väljs hälften av ledamöterna på ett år och resterande på två år.

Nya personer till styrelsen föreslås av styrelsen och eventuellt inträde sker vid årsmöte. Beslut om ändring och antal ledamöter i styrelsen måste beslutas på två av varandra följande styrelsesammanträden med ett mellankommande årsmöte. Organ för bedrivande av stiftelsens verksamhet är styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Växjö.

Styrelsen

Styrelsen svarar för stiftelsens organisation och förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.
Styrelsen skall se till att organisationen beträffande bokföring även innefattar tillfredsställande kontroll. Styrelsen får tillsätta kommittéer för särskilda uppgifter. Styrelsen skall också tillse att Stiftelsens administrationskostnader hålles på en minimal nivå.

Styrelsen

Ordförande skall se till att sammanträde hålls när det behövs, minst två gånger per år. På begäran av styrelseledamot eller revisor skall styrelsen sammankallas. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas av ordförande och den ledamot som styrelsen därtill utser. Styrelseledamöterna har rätt till att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt.

Styrelsen

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som styrelsens ordförande biträder.

Styrelsen

Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess firma. Stiftelsen företräder även aktiebolaget Växjö Charity AB som Stiftelsen äger till ett hundra procent. Styrelsen kan bemyndiga styrelseledamot eller annan att företräda stiftelsen och teckna dess firma. Styrelsen kan föreskriva att rätten att företräda stiftelsen och teckna dess firma får utövas endast av två eller flera personer i förening.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i andra stycket.

Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls senast 2 månader efter bokslut och kallelse sker via e-post eller brev, och ska vara samtliga styrelseledamöter tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

Årsredovisning

För varje verksamhetsår skall styrelsen avge årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Revisor

Styrelsens förvaltning skall granskas av revisor, som årligen skall avge berättelse över sin granskning.
Revisor utses årligen vid ordinarie årsmöte.

Stödorganisation

Stiftelsen får aktivt verka för bildandet av stödorganisationer med syfte att stödja stiftelsen ekonomiskt och/eller på annat sätt.

Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om stiftelsens upplösning måste beslutas på två av varandra följande styrelsesammanträden med ett mellankommande årsmöte.

Upplösning

a Om stiftelsen upplöses skall dess tillgångar överlämnas till någon eller några av förmånstagarna. 

Upplösning

Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.